Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     CzechPOINT

Nové kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT

CzechPOINT zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům -  výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS).

Od dubna je v obci v provozu další kontaktní místo veřejné správy, v obecní knihovně Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Cena ověřeného výpisu

                                                                                           1. strana              další strana

Obchodní rejstřík                                                                 100,-Kč                  50,- Kč
Živnostenský rejstřík                                                            100,-Kč                  50,- Kč
Katastr nemovitostí                                                              100,-Kč                  50,- Kč
Rejstřík trestů (bez ohledu na počet stran)                          100,-Kč                 neúčtuje se
Registr řidičů - výpis bodového hodnocení osoby               100,-Kč                   50,-Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů                                  100,- Kč                 50,-Kč
Registr Ministerstva životního prostředí (správa a kontrola agendy) 
                                                                                             100,- Kč                 50,-Kč
Insolvenčního rejstříku                                                         100,-Kč                  50,-Kč

Další služby:                       

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona                                          50,-Kč   
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)      30,- Kč 
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky                                             bezplatně             

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)

Co je to vidimace a k čemu slouží
V soukromém či obchodním styku je často potřeba předkládat celou řadu listin. Chcete-li si ponechat originál listiny nebo vytvořit z originálu více kopií s platností originálu je nutné vždy předložit úředně ověřenou kopii dokumentu - tzv. vidimovanou listinu.

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou nikoliv však, že údaje na předkládané listině jsou v souladu s právními předpisy či pravdivé a správné. V souladu se zákonem o ověřování ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovat lze všechny listiny, u kterých to přímo nezakazuje zákon o ověřování.

Co je to legalizace a k čemu slouží
Vyžaduje-li charakter podepisované listiny ověření totožnosti a pravosti podpisu osoby, která dotčenou listinu podepsala, tak jediným způsobem jak tohoto docílit je nechat si podpis úředně ověřit, provést tzv. legalizaci podpisu.

Legalizací se tedy ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Zároveň se legalizací ale nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy a ověřující úřad za obsah listiny neodpovídá, obdobně jako u vidimace. I u legalizace existují zákonem stanovené výjimky, kdy ji nelze provést.

Komu je služba určena
Služba ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu se provádí osobně na žádost fyzické osoby a mohou ji využít všichni (právnické, fyzické a fyzické osoby nepodnikající), kteří potřebují ověřit shodu předkládané listiny či shodu podpisu.

Co služba přináší
Vidimace umožňuje vytvářet kopie listin (vidimované listiny), které mají stejnou právní relevanci jako původní předkládané listiny. Legalizace ověřuje pravost podpisu osoby, u které byla zjištěna totožnost. V prvním případě nemusí žadatel předkládat vůbec žádné doklady, mimo samotné listiny, které chce vidimovat. V druhém případě se musí žadatel na kontaktní místo
dostavit vždy osobně a předložit listinu, na které chce ověřit pravost podpisu. Dále se musí prokázat alespoň jedním zákonem předepsaným dokladem totožnosti viz. níže. Jak vidimace, tak legalizace je žadateli provedena bezodkladně na místě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
• průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Cena
Výše poplatků za provedené úkony se řídí zákonem o správních poplatcích. U vidimace žadatel zaplatí 30,-Kč za každou
i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4 a u legalizace 30,-Kč za každý ověřený podpis.