Obecní knihovna Mokrá-Horákov

sídliště č. 350
664 04 Mokrá
515 537 181

Vedoucí knihovny
Ivana Brzobohatá
knihovna@mokra-horakov.cz
PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí     9 - 12    13 - 18

Úterý            -         13 - 17

Středa       9 - 12    13 - 18

Čtvrtek         -         13 - 17

Pátek          zavřeno

    

     Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

je vydán na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov  podle § 4,odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Poslání knihovny

      Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní

      zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních

      služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních

      a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

 

Služby knihovny

            Knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která:

půjčuje knihy, noviny, časopisy a další knihovní jednotky, a to absenčně nebo 

                  prezenčně podle jejich charakteru a příslušných autorských práv,

poskytuje informační služby specializované na literaturu a jejich autory,

připravuje a uskutečňuje vzdělávací pořady věnované seznamování veřejnosti se
základy práce s informacemi, dále besedy o literatuře a jejich tvůrcích, přednášky,
výstavy apod.,

umožňuje čtenářům využívání vlastních i převzatých elektronických databází
včetně přístupu na Internet,

zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace z jiných knihoven,

poskytuje reprografické služby,

 

Poplatky

základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 zákona 257/2001 Sb.
bezplatně,

placené služby knihovna poskytuje podle §4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního
zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž,

knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci
uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované
služby,

veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční
poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši
stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu.

2       ČTENÁŘI A UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH
SLUŽEB
2.1 Podmínky pro přijetí za čtenáře knihovny

Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba nebo instituce či jiná právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky a doložením správnosti v ní uvedených údajů osobními doklady (občanským průkazem či jiným platným osobním dokladem) a písemným pověřením (u právnických osob).

Knihovna vyžaduje k registraci čtenáře následující údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození.


Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čtenářem knihovny se může stát:

Osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto
      skutečnost doloží:

občané ČR - občanským průkazem či jiným platným osobním dokladem,

občané evropských států - průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o trvalém bydlišti,

občané třetích států (mimo Evropu) - průkazem totožnosti s fotografií a dokladem o povolení trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR,

občané států mimo ČR povinně uvedou v přihlášce kontaktní adresu v ČR,

dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po písemném souhlasu rodiče či zákonného zástupce na přihlášce,

 

Čtenářem a uživatelem se může stát každá osoba bez věkového omezení.

Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky a uhradit případné ztráty a poškození půjčených knihovních jednotek. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodiče či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

2.2       Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Je nepřenosný. Bez čtenářského průkazu se dokumenty zásadně nepůjčují, je možné je pouze ve výjimečných případech vrátit.

Každý čtenář může mít v jedné knihovně pouze jeden čtenářský průkaz. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu.

2.3       Poplatky

Evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců.

Opotřebovaný čtenářský průkaz starší tří let se vyměňuje zdarma. Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář poplatek podle Ceníku.

      2.3.3          Pracovníci knihovny poplatky neplatí.
2.4 Povinnosti čtenáře

Čtenář je povinen:

2.4.1    Seznámit se s knihovním řádem a řídit se jeho ustanovením, respektovat

pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným kontrolním opatřením, která jsou

potřebná pro ochranu majetku knihovny.

Prohlédnout si při půjčování knihovní jednotky a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned 

            knihovníkovi. Jinak čtenář nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při

            vrácení a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla.

Zacházet s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, chránit před poškozením, ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit do knihovny ve stanovené lhůtě. Nevystřihovat a nevytrhávat z nich, nevpisovat do nich poznámky a nepodtrhávat části textu. Nepoškozovat čárové kódy.

Respektovat autorská práva a práva výrobců stanovená obecně platnými právními předpisy

Oznámit knihovně neprodleně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených ve čtenářské přihlášce. Statutární zástupce právnické osoby je povinen oznámit knihovně písemně veškeré změny týkající se údajů uvedených na čtenářské přihlášce včetně změn vztahujících se na pověřeného pracovníka.

 


    2.4.6   Zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

    2.4.7   Při odchodu z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky a 

               na vyzvání příruční zavazadlo. Vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu

               knihovny bez příslušného záznamu o výpůjčce je pokládáno za zcizení.

    2.4.8  Čtenářům stiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo čtenářům, v

              jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se nepůjčuje a není jim povolen vstup do

              knihovny. Čtenář je povinen tuto skutečnost ohlásit a zabezpečit desinfekci

              vypůjčených publikací.

.       

PODMÍNKY ABSENČNÍHO PŮJČOVÁNÍ

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu nebo

      prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Omezení absenčně půjčovaných knihovních jednotek

3.2.1   O způsobu zapůjčení díla formou absenční nebo prezenční výpůjčky rozhoduje knihovna v souladu se svým posláním, s autorskými právy a právy výrobců vyjádřenými v obecně platných normách a s požadavky na nutnou ochranu knihovního fondu. Z těchto důvodů omezuje absenční půjčování z příručních fondů.

Na čtenářský průkaz vystavený dítěti do 15 let se půjčuje pouze literatura určená čtenářům této věkové kategorie, výjimky povoluje knihovník.

Nezaplatí-li čtenář příslušné poplatky, bude mu půjčování přerušeno do uhrazení poplatku.

3.3 Vyhledávání knihovních jednotek Čtenář si samostatně nebo s pomocí knihovníka

      vybírá knihovní jednotky přímo ve volném výběru nebo vyhledává informace o nich

      ve čtenářských katalozích.

Výpůjční lhůty

3.4.1    Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovní jednotky

·           Knihy………………………………………………………            1  měsíc

·           Časopisy…………………………………………………..  14 dní

 

Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Výjimečně lze o prodloužení výpůjčky žádat telefonicky, e-mailem nebo si čtenář může výpůjčky prodloužit sám v on-line katalogu.

3.5       Rezervace knihovních jednotek

Pokud žádá čtenář knihovní jednotku vypůjčenou jiným čtenářem, může požádat o rezervaci nebo si ji sám rezervovat v on-line katalogu. Zamluvený titul je rezervován 7 dní po písemném upozornění.

Žádá-li o tentýž titul více čtenářů, stanoví se pořadí podle chronologie záznamů.

 

 3.6 Meziknihovní výpůjční služba

3.7.1   Jestliže čtenář žádá dílo, které není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení podle platných zásad MVS z jiné knihovny. Čtenář musí bezpodmínečně dodržet termín vrácení určený půjčující knihovnou a respektovat i další jí stanovená omezení a zaplatit manipulační poplatek určený v Ceníku.

 

 


 

            4. INFORMAČNÍ SLUŽBY

                 4.1 Využití výpočetní techniky

                   4.1.1    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

                               poskytuje.

Počítače jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici. Jejich zprovoznění a vypínání provádí knihovník.

Při používání on line katalogů se řídí uživatelé pokyny knihovníka. Uživatel má právo používat on line katalog maximálně půl hodiny.

Přístup na Internet je umožněn všem uživatelům knihovny po předložení platného čtenářského průkazu,  občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Uživatel je povinen  seznámit se s Provozním řádem pro využívání Internetu a ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně jedné hodiny. Tento čas lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.

Uživatelé mohou používat výhradně instalovaný software. Není dovoleno instalovat

            software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře ani

            modifikovat nastavení instalovaných aplikací. Informace získané při práci s Internetem

            je možné vytisknout za poplatek určený v Ceníku. Uživatel může kopírovat informace

            získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu na formátované

            diskety a USB disky.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) mohou sloužit výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Nelze je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen zacházet s výpočetní technikou tak, aby nedošlo k poškození počítače a jeho příslušenství a případné závady či poškození ihned ohlásit  knihovníkovi. Škodu vzniklou vlastním zaviněním je povinen uhradit.

 

 

                 4.2 Reprografické a jiné kopírovací služby

                4.2.1    Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, z fondů

                            knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb nebo vlastních

                            materiálů uživatelů. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen

                s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 

                Poplatky za kopie stanoví Ceník.

               4.2.2     Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu
                s právními předpisy.


5       POPLATKY, UPOMÍNKY, NÁHRADY

5.1        Poplatky z prodlení

Pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení. Účtují se bez písemného upomínání.

Povinnost platit poplatky z prodlení nastává 14 dní po uplynutí výpůjční

            lhůty.

Výše poplatků z prodlení je určena v Ceníku.

Poplatky z prodlení lze prominout, jestliže zpoždění bylo prokazatelně způsobeno závažnými překážkami.

5.2        Upomínky

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu.

Po měsíčním překročení výpůjční lhůty je čtenář upomínán. Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 1 měsíc.

Výši nákladů za jednotlivé stupně upomínek určuje Ceník poplatků a

            náhrad.

Zůstane-li upomínání bezvýsledné, následuje po čtvrté upomínce (což je doporučený dopis vedoucí knihovny) vymáhání právní cestou.

5.3        Náhrady

Čtenář je povinen neprodleně nahlásit ztrátu nebo poškození půjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu vždy nahradit.

Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny

·           nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,

·           uhrazením nákladů na zhotovení kopie včetně vazby.

Jestliže taková náhrada není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu škody

·           exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality,

·           finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníka
vycházejícího z ceny titulu na trhu v době ztráty a z aktuálního ceníku
knihařských prací.

V případě poškození nebo ztráty jednoho dílu vícesvazkového kompletu je čtenář povinen dát náhradou stejné vydání chybějící části díla, jinak je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet.

Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického a knihařského zpracování ztracené nebo zničené knihovní jednotky podle Ceníku.

Při menším poškození tištěných materiálů uhradí čtenář náklady na zhotovení kopií poškozených stran a na převazbu, při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací. Uživatel je také povinen uhradit opravu či náhradu jím poškozeného speciálního obalu.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit vedoucímu knihovny. Pro jejich vyřizování platí ustanovení příslušných zákonných norem

Omezení práva používat služeb knihovny

 

Uživateli, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje knihovní řád, poškodil vypůjčené knihovní jednotky nebo zařízení knihovny, mohou být vedoucím knihovny omezena práva používat jejich služeb. Tím se nemění povinnost nahradit způsobenou škodu.

Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy.

7.3       Výjimky a dodatky ke knihovnímu řádu

Výjimky ze zásad knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

Trvalou součástí knihovního řádu jsou přílohy.

Tento knihovní řád platí od 1.6.2009 a ruší se jím knihovní řád vydaný 1.1.2003.

 

 

V Mokré dne 1. 6. 2009

 

 

 

 

 

                                                                                     František Pejřil

                                                                                            starosta

Přílohy:

Provozní řád internetu

Ceník poplatků a náhrad